patiwat_kamonpet

Patiwat Kamonpet Kamonpet من عند Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do, كوريا الجنوبية من عند Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do, كوريا الجنوبية

قارئ Patiwat Kamonpet Kamonpet من عند Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do, كوريا الجنوبية

Patiwat Kamonpet Kamonpet من عند Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do, كوريا الجنوبية

patiwat_kamonpet

تا چند بر اين كنگره چون مرغ توان بود *** يك روز نظر كن كه بر اين كنگره خشتيم------سعديا گر بكند سيل فنا خانه عمر *** دل قوي دار كه بنياد بقا محكم از اوست------گر دوست بنده را بكشد يا بپرورد ***تسليم از آن بنده و فرمان از آن دوست